Navigation


RSS: НовиниИнформация за превозните документи в градския транспорт в София

30.11.2012 15:53 Транспорт / Масов градски транспорт Калин

 

БИЛЕТИ

 • Билет за еднократно пътуване

      Този вид билет е на хартиен носител, предварително отпечатан по реда и при условията, регламентирани с „Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа”на Министерство на финансите.

Билетът се перфорира в превозното средство веднага след качване на най-близко разположения перфоратор.

 • Билет за еднократно пътуване, продаван от водача

      Този вид билет е на хартиен носител, предварително отпечатан по реда и при условията, регламентирани с „Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа”на Министерство на финансите.

      Ако пътникът не се е снабдил предварително с билет или абонаментна карта е длъжен да се качи от първа врата в превозното средство, да закупи билет от водача и да го перфорира на най-близко разположения перфоратор.

 • Билет за еднократно пътуване, издаван от билетен автомат в тролейбусите и трамваите

      Този вид билет е хартиен. Закупува се от билетен автомат, монтиран в трамваите и тролейбусите. Валидира се в момента на издаването му от билетния автомат като се отпечатват датата, часа, № на превозното средство и спирката. Не е необходимо да се перфорира.

Билет, закупен от билетен автомат в трамвай или тролейбус, важи само за еднократно пътуване в превозното средство, в което е закупен.

 • Билет за еднократно пътуване, издаван от стационарен билетен автомат

      Този вид билет е хартиен. Закупува се от стационарен билетен автомат. Валидира се в момента на издаването му от автомата и не е необходимо да се перфорира в превозното средство.

 • Билет с талони за десет еднократни пътувания на един пътник, всеки от тях важи съответно в комплект с талон №10

      Този вид билет е на хартиен носител, предварително отпечатан по реда и при условията, регламентирани с „Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа” на Министерство на финансите.

      Билетът се състои от десет талона за еднократно пътуване с един и същи номер и може да се ползва само от един пътник. Съответния талон от билета се перфорира в превозното средство веднага след качване на най-близко разположения перфоратор. Талон от билета може да се ползва и за таксуване на багаж, в случай, че пътникът пътува с талон от същия билет.

 • Електронен билет за десет еднократни пътувания на един пътник, зареден в електронна карта - в тролейбусите и трамваите

       Електронна карта се зарежда с 10 или кратни на 10 пътувания. Тя се таксува на валидаторите, разположени близо до вратите, веднага след качване в превозното средство. При всяко таксуване броя на заредениете пътувания се намалява с едно.

      С този вид превозен документ важи за пътуване само в тролейбусите и трамваите и с него се таксува само един пътник.

 • Билет за еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците

      Този вид билет е на хартиен носител, предварително отпечатан по реда и при условията, регламентирани с „Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа”на Министерство на финансите.

      Билетът се издава и валидира от контрольор по редовността на пътниците и дава право на пътника да продължи пътуването със същото превозно средство.

 • За нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител в тролейбуси и трамваи

Този вид билет е на хартиен носител, предварително отпечатан по реда и при условията, регламентирани с „Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа”на Министерство на финансите.

Билетът се издава и валидира от контрольор по редовността на пътниците и дава право на пътника да продължи пътуването със същото превозно средство.

Билети могат да се закупят от всички абонаментни бюра и билетни каси на "Център за градска мобилност" ЕООД, както и от разпространители в търговската мрежа на комисионен договор.

Електронни билети за десет еднократни пътувания на един пътник могат да се заредят в електронна карта във всички абонаментни бюра на " Център за градска мобилност" ЕООД и в някои от билетните каси.


АБОНАМЕНТНИ КАРТИ

Абонаментната карта е превозен документ за многократно пътуване за една или всички линии на обществения транспорт на територията на Столична община, или само за пътуване с метро за период от време /месец, три месеца, шест месеца или година/.

Абонаментните карти биват:

 • Абонаментни карти по редовна тарифа (персонализирани или неперсонализирани)на хартиен или електронен носител (зареден абонамент в електронна карта);
 • Абонаментни карти за преференциални пътувания: на хартиен или електронен носител (зареден абонамент в електронна карта);

Абонаментната карта на хартиен носител е редовен превозен документ при пътуване в съответствие с маршрута и периода на валидност.

Абонаментна карта на електронен носител е редовен превозен документ при пътуване в съответствие с маршрута и периода на валидност само след таксуване в превозното средство. Абонаментната карта на електронен носител се таксува веднага след качване в превозното средство на валидаторите в близост до вратите. Валидаторите таксуват само електронни карти с валиден маршрут и период.

Внимание:
Абонаментна карта, издадена за определена линия, важи за всички превозни средства в участъците, където имат един и същи маршрут и общи спирки, включително спирките в рамките на едно кръстовище, с отбелязаната в картата линия, както и при временна организация на движението по заместващите линии.

Абонаментната карта за пътуване не дава право на превозване на багаж с размери над 60/40/40 см. Багаж с по-големи размери от посочените се таксува с:

 • билет за еднократно пътуване или
   
 • талон от билет с талони за десет еднократни пътувания, в случай, че пътникът пътува с талон от същия билет,

за всеки отделен пакет. Изключение се прави за детски колички.

Електронни карти за абонамент по редовна тарифа персонализирани и по преференциална тарифа се издават в бюрата за абонаментни карти на “Център за градска мобилност” ЕООД след попълване на „Заявление за издаване на електронна карта (ЕК) за пътуване с масов градски транспорт в София” по образец. Регистрационния номер на картата, актуална цветна снимка и трите имена се отпечатват на повърхността на картата. Зареждат се с абонамент в бюрата за абонаментни карти на “Център за градска мобилност” ЕООД и в някои билетни каси на „Център за градска мобилност” ЕООД.

Електронна карта за абонамент по редовна тарифа персонализирана се ползва само от лицето, на което е издадена.

По искане на лицето, електронни карти за абонамент по редовна тарифа неперсонализирани могат да бъдат издадени и без „Заявление за издаване на електронна карта (ЕК) за пътуване с масов градски транспорт в София”. Карта, издадена по този ред, не се блокира и не й се издава дубликат за неизползвания валидностен срок. Този вид карти се издават и зареждат с абонамент в бюрата за абонаментни карти на “Център за градска мобилност” ЕООД, като могат да се зареждат ив някои билетни каси.

Електронните карти позволяват многократно зареждане по тарифата, за която са издадени.

Категории пътници с право на преференция при пътуване с обществения транспорт на територията на Столична община
 

 • Лица, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68,ал. 1-3 от същия кодекс,с постоянен адрес на територията на Столична община

Електронни карти се издават срещу представяне на личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст, а при зареждане срещу представяне на личен паспорт или лична карта.

Електронни карти се издават и зареждат с абонамент в абонаментните бюра на "Център за градска мобилност" ЕООД, като същите могат да се зареждат ив някои билетни каси.

 • Възрастни граждани над 68 навършени години с постоянен адрес на територията на Столична община

Електронни карти се издават и зареждат с абонамент срещу представяне на личен паспорт или лична карта в абонаментните бюра на "Център за градска мобилност" ЕООД, като същите могат да се зареждат и в някои билетни каси.

 • Редовни студенти в колежи и висши учебни заведения, с ректорат на територията на Столична община, включително дипломантите до първа дипломна сесия

Електронни карти се издават срещу лична карта и студентска книжка със записана съответна учебна година. Тези документи се представят задължително и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане се представя само лична карта.

Електронни карти се издават и зареждат с абонамент в абонаментните бюра на "Център за градска мобилност" ЕООД, като същите могат да се зареждат и в някои билетни каси.

 • Студенти, притежаващи международна студентска идентификационна карта /ISIC/. Електронни карти се издават срещумеждународна студентска идентификационна карта.

Електронни карти се издават и зареждат с абонамент в абонаментните бюра на "Център за градска мобилност" ЕООД, като същите могат да се зареждат и в някои билетни каси.

 • Докторантите редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на СО

Електронни карти се издават и зареждат срещу лична карта и по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат на висшето училище.

Електронни карти се издават и зареждат с абонамент само в абонаментното бюро на "Център за градска мобилност" ЕООД – пл. „Възраждане” №1.

 • Ученици до 20-годишна възраст включително, в училищата на територията на Столична община, фигуриращи в списъка на Министерство на образованието и науката

Електронни карти се издават и зареждат срещу ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година и лична карта /за навършилите 16 години/. а се зареждат срещу лична карта /за навършилите 16 години/. Тези документи се представят задължително и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане се представя само лична карта.

Електронни карти се зареждат с абонамент в абонаментните бюра на "Център за градска мобилност" ЕООД, като същите могат да се зареждат и в някои билетни каси.

 • Ученическа/и/ карта/и/ за един месец всички линии, закупена/и/ с 1 месечна карта персонализирана за всички линии по редовна тарифа /за родител,настойник,попечител/

Електронни карти от пакета „ученическа/и/ карта/и/ за един месец всички линии, закупена/и/ с 1 месечна абонаментна карта за всички линии персонализирана по редовна тарифа за родител/настойник/попечител” задължително се зареждат с един и същи период на валидност и при представяне на Удостоверение за раждане на детето или документ за настойничество/попечителство.

Електронни карти се издават и зареждат с абонамент в абонаментните бюра на "Център за градска мобилност" ЕООД, като същите могат да се зареждат и в някои билетни каси.

 • Ученици от специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и социалните учебно-професионални центрове в структурата на Столична община

Електронни карти се издават и зареждат по списъци от съответните специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и социални учебно-професионални центрове, утвърдени от директорите им и дирекция „Социални дейности” при Столична община.

Електронни карти се издават и зареждат в абонаментното бюро на "Център за градска мобилност" ЕООД – бул. „Мария Луиза” №86.

 • Един приемен родител от приемно семейство с постоянен адрес на територията на Столична община.

Електронни карти се издават и зареждат срещу лична карта и служебна бележка, издадена от дирекция „Социални дейности” при Столична община.

Електронни карти се издават и зареждат с абонамент в абонаментните бюра на "Център за градска мобилност" ЕООД, като същите могат да се зареждат и в някои билетни каси.

Хора с увреждания:

 • Хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община
 • Хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община
 • Незрящите хора, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община
 • Хора с увреждания с диагноза „ГЛУХОТА” с постоянен адрес на територията на Столична община

За целите на настоящата Наредба срокът на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК (НЕЛК).

Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия, когато го придружава. По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само единия от придружителите, чиито имена са отпечатани на повърхността на електронната карта.

Придружителят е пълнолетно лице с постоянна адресна регистрация на територията на Столична община.

Електронни карти се издават по списъци, утвърдени от Дирекция „Социални дейности” при Столична община и лична карта на правоимащия (акт за раждане – за деца до 14г.), и се зареждат вабонаментните бюра на "Център за градска мобилност" ЕООД и в някои от билетните каси.

Ако към датата на зареждане на превозния документ до изтичане на посочения срок в списъците, утвърдени от Дирекция „Социални дейности” при Столична община, остава период по-малък от един месец, се допуска зареждане за един месец по съответната тарифа за хора с увреждания.

 •  Спасители на Планинската контролно-спасителна служба

Електронни карти се издават и зареждат по списък, утвърден от ръководителя на ПКСС.

 

Електронни карти се издават и зареждат само в абонаментното бюро на "Център за градска мобилност" ЕООД – пл. „Възраждане” №1.

 • Лица, наградени със званието "Почетен гражданин на София"

Електронни карти се издават и зареждатсрещу документ за званието „Почетен гражданин на София” и лична карта.

Електронни карти се издават и зареждат само в абонаментното бюро на "Център за градска мобилност" ЕООД – пл. „Възраждане” №1.

 • Ветераните от войните с постоянен адрес на територията на Столична община

Абонаментни карти на хартиен носител по образец единен за цялата страна се издават за календарна година, целогодишно, срещу удостоверение, издадено от Главно управление на архивите при Министерския съвет и личен паспорт или лична карта.

Абонаментни карти се издават само в абонаментното бюро на "Център за градска мобилност" ЕООД – пл. „Възраждане” №1.

 • Военноинвалидите и военнопострадалите по чл.17 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите с постоянен адрес на територията на Столична община

Абонаментни карти на хартиен носител по образец единен за цялата страна се издават за календарна година, целогодишно, срещу книжка за военноинвалид или книжка за военнопострадал, издадена от Министерство на отбраната и личен паспорт или лична карта.

До организиране издаването на книжки на военноинвалидите и военнопострадалите от Министерството на отбраната, снабдяването с превозни документи за безплатно пътуване на лицата по чл.20, т.2 се извършва срещу представяне на следните документи:

 • за военноинвалидите - копие от експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с призната причинна връзка между условията на труд и заболяването или увреждането за кадровите военнослужещи и военна инвалидност по смисъла на чл. 85 от Кодекса за социално осигуряване или копие от разпореждане на Националния осигурителен институт (НОИ), удостоверяващо правото за получаване на пенсия за военноинвалидност;
 • за военнопострадалите - копие от: смъртен акт, удостоверение за наследници, разпореждане на НОИ, удостоверяващо правото за получаване на наследствена военноинвалидна пенсия, и удостоверение за обстоятелствата, при които е загинал военнослужещият.

Абонаментни карти на хартиен или електронен носител се издават само в абонаментното бюро на "Център за градска мобилност" ЕООД – пл. „Възраждане” №1.

ДРУГИ:

1. Пенсионери на обществения транспорт - с електронна карта по образец

2. Общински служители по чл.21а от наредбата – с електронна карта по образец

3. Право на пътуване с карти на хартиен и/или електронен носител по образец единен за цялата страна, утвърден от Министерство на транспорта, имат:

 • Държавните служители в Министерство на вътрешните работи;
 • Държавните служители в специализираното звено за охрана и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” на Министерство на правосъдието и в Специалната куриерска служба към министъра на държавната администрация и административната реформа;
 • Държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност"

4. Право на пътуване със служебна карта по образец имат:

 • Народни представители;
 • Органите за контрол по Закона за движение по пътищата

http://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/tarifa-i-prevozni-dokumenti/283/prevozni-dokumenti-1


Транспорт

Автогари в София
Аерогари в София
Ж.П. гари в София
Информация за велосипедния транспорт
Информация за допълнителните маршрутни линии
Информация за таксиметровия транспорт
Масов градски транспорт в София


Контрол по редовността на пътниците
Популярни направления с разстояния и цени
Превозни документи
Таксиметрови компании и тарифи
Цени на превозните документи


Профил

Влезете във форума, за да видите профила си.

Реклама


Времето